Hankkeet

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Energiatutkimuskeskus toteuttavat ja ovat mukana erilaisissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Ratkaisut BIo- ja jätekattiloiden TUhkan käyttäytymisMisen ja päästöjen hallintaan (BI-TUM) -hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä korvata fossiilista energiatuotantoa uusiutuvilla polttoaineilla.

Suomessa uusiutuvien biomassojen ja jätteiden hyödyntäminen energiantuotannon kattilalaitoksissa on kasvanut merkittävästi kuluvana vuosikymmenenä ja näiden käyttö on edelleen lisääntymässä. Siirtyminen korkeisiin biopolttoaineosuuksiin sekä heikompilaatuisten biomassojen sekä jätepolttoaineiden käyttö aiheuttaa kattiloissa kuitenkin likaantumiseen, polttoprosessin toimivuuteen, tuhkan loppusijoittamiseen ja päästöihin liittyviä haasteita.

Hankkeen ”Ratkaisut BIo- ja jätekattiloiden TUhkan käyttäytyMisen ja päästöjen hallintaan (BI-TUM)” tavoitteena on kehittää ratkaisumalleja biomassoja ja jätteitä hyödyntävissä kattilalaitoksissa esiintyviin tuhkaperäisiin ongelmiin, mm. kattilan likaantumiseen, pedin agglomeroitumiseen ja päästöihin. Hankkeessa hyödynnetään Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen Energiatutkimuskeskusta ja Itä-Suomen yliopiston monipuolisia koe-, mittaus- ja analyysivalmiuksia.

Hankkeessa ovat mukana myös Andritz, Clean Flame, Clean Steel, Riikinvoima, Stora Enso, Savon Voi-ma ja Sumitomo SHI FW Energia.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 31.12.2020.

BI-TUM-hankkeen kokonaiskustannusarvio on 449 997 euroa, johon Pohjois-Savon liitto on myöntänyt 70 % rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Yritysten rahoitusosuus on 11 % ja Savonian ja Itä-Suomen yliopiston osuus yhteensä loput 19 %.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Savonia-ammattikorkeakoulu
Petteri Heino, puh. 044 6759 j
Sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Itä-Suomen yliopisto
Olli Sippula, puh. 040 355 3397
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pohjois-Savon energiatekniikan TKI ekosysteemin kehittämissuunnitelma -hanke

Tässä hankkeessa laaditaan alueen Energiatekniikan TKI-osaamiskeskittymälle kehittämissuunnitelma, jonka avulla Energiatekniikan TKI-keskittymän toimintamallia, resursseja ja niiden yhteistä käyttöä voidaan kehittää vastaamaan asiakkaiden tarpeita siten. että yritykset voivat kehittää, käyttäen apuna paikallisen Energiatekniikan TKI-keskittymän palveluita, tuotteita kansainvälisille markkinoille ja samalla varmistetaan Energiatekniikan TKI-keskuksen pitkäjänteinen liiketaloudellisesti kestävä toiminta.

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2018 - 30.4.2019.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto/Euroopan aluekehitysrahasto.

Hankkeen yhteyshenkilö:
Savonia-ammattikorkeakoulu
Markku Huhtinen, puh. 044 785 6763
Sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

VALTEK-Valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn ja kasvun varmistaminen -hankkeessa toteutetaan teollisuudelle räätälöityjä koulutuksia yritysten omista lähtökohdista.

Hankkeen avulla edesautetaan pohjoissavolaisen teollisuuden pysymistä mukana globaalissa kilpailussa ja varmistetaan toiminnan edellytykset maakunnassa. Yritystoiminnassa henkilöstön jatkuva kehittäminen on keskeisessä roolissa kasvua ja kilpailukykyä haettaessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on yrityslähtöisten koulutuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen. Aiheet koulutuksista ja kehittämistoimenpiteistä kootaan yrityskentästä.

Yrityslähtöisen koulutuksen kehittämisessä on kaksi tavoitetta, jotka ovat henkilöstökoulutus; ajasta ja paikasta riippumaton koulutuksen toteutus siten, että yksittäinen osallistuja voi opiskella mahdollisimman suuren osan koulutussisällöstä silloin kun hänelle sopii. Oppilaitoksissa opiskelevien koulutuksen toteutuksen painopisteen siirtyminen yhä enemmän yrityksissä tapahtuvaksi on haaste opetushenkilöstön ja yritysten toimintojen yhteensovittamiselle.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija) Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus. Katso lisää Valtek-hankkeen omilta nettisivuilta valtekhanke.fi

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Savonia-ammattikorkeakoulu
Petteri Heino, puh. 044 6759 j
Sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Savon ammattiopisto
Hannu Miettinen, puh. 044 785 4211
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ylä-Savon ammattiopisto
Jarkko Ruotsalainen, puh. 040 177 8536
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

UEP-Uusiutuva energia pienkohteista -hankkeessa tavoitteena on kerätä tietoa ja kokemuksia uusiutuvien energiamuotojen käytöstä pienkohteissa. Hankkeessa tarkastellaan kotitalouksia tulevaisuuden energiatuotannon ja -kulutuksen yksikköinä, jotka tyydyttävän oman energiantarpeensa ja toimivat osana valtakunnallista sähkönkäytön joustoa sekä tuottamalla sähköä ja varastoimalla sitä.

Hankkeessa demotaan pienkohteen kannalta joidenkin keskeisten energialähteiden liittämistä kohteen energiajärjestelmään. Tavoitteena on luoda sovellus, jolla voidaan hallita pienkohteen sähkö- ja lämmitysenergiatarve eri vuorokauden ja vuoden aikoina sekä maksimoida uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Hankkeen tuotosten avulla voidaan hakea energian kustannusvaikutusten optimia, jos yksikköhinnat ovat tiedossa.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Lappeenrannan teknillinen yliopisto (hallinnoija) ja Savonia-ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2017 - 31.12.2019

Hankkeen kustannusarvio on 349.541 euroa (70 % EU-/valtion rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelmasta ja loput 30 % omarahoitusta ja yritysrahoitusta). Rahoittajaviranomainen on Pohjois-Savon liitto.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Tki-asiantuntija Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 6759
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nuorempi tutkija Valtteri Laine, Lappeenrannan, Lahden teknillinen yliopisto
Puh. 040 865 5881
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pyreus-hankkeessa tavoitteena on tuottaa yritysten tarvitsemaa uutta tietoa ja osaamista liittyen uusiutuvien pyrolyysiöljyjen hyödyntämiseen energiantuotannossa, mukaan lukien pyrolyysiöljyjen käytettävyys, savukaasupäästöt ja päästöjen puhdistinratkaisut.

Pyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arvioiminen (Pyreus) -hanke

Itä-Suomeen on syntymässä merkittävää pyrolyysiprosessilla valmistettuihin uusiutuviin bioöljyihin liittyvää liiketoimintaa. Näiden ns. pyrolyysiöljyjen käytettävyydestä ja päästöistä ei ole kuitenkaan vielä riittävästi tietoa ja erityisesti pieniin kattilalaitoksiin, jotka ovat alkuvaiheessa pyrolyysiöljyjen pääasiallinen käyttökohde, on yleisesti tarvetta kehittää kustannustehokkaita savukaasujen puhdistusmenetelmiä. Pohjois-Savon alueella on ainutlaatuiset mahdollisuudet toteuttaa aiheeseen liittyvää kehitystyötä, sillä alan yritysten lisäksi sekä Itä-Suomen yliopistossa (UEF) että Savonia-ammattikorkeakoululla (Savonia) on kehitystyöhön tarvittavat modernit koe- ja mittalaitteistot ja aiheeseen liittyvää osaamista.

Hankkeen tavoitteina oli tuottaa yritysten tarvitsemaa uutta tietoa ja osaamista liittyen uusiutuvien pyrolyysiöljyjen hyödyntämiseen energiantuotannossa, ml. pyrolyysiöljyjen käytettävyys, savukaasupäästöt ja päästöjen puhdistinratkaisut. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa UEF:n ja Savonian polttoprosesseihin ja niiden päästöihin liittyvien kehitys- ja tutkimusympäristöjen toimintaa lisäämällä merkittävästi niiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä yhteistoimintamuotoja, vahvistaen ympäristöjen kilpailukykyä, kansainvälistä tunnettavuutta ja valmiuksia tuottaa yritysten ja yhteiskunnan tarvitsemia tutkimus- ja kehityspalveluja.

Toteutusaika: 1.10.2015 – 31.12.2017. Hanke on päättynyt.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 394.375 euroa. Rahoituksesta 70 % EAKR- ja valtion rahoitusta (rahoittajaviranomainen Pohjois-Savon liitto), muuta rahoitusta 30 % (toteuttajien omarahoitus ja yksityinen rahoitus).

Hanketta toteuttivat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto (hallinnoija) ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilöt:

Itä-Suomen yliopisto
Olli Sippula, puh. 040 355 3397
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Savonia-ammattikorkeakoulu
Jukka Huttunen, puh. 044 785 5765
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KILIKE-hankkeessa etsitään ja kehitetään uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierrätysmateriaalien käytölle. Prosessoitavia materiaaleja voivat olla erilaiset teollisen toiminnan kuitu-, mineraali- ja muovipohjaiset sivuvirrat tai jo jätteeksi luokitellut edellä kuvatun kaltaiset materiaalijakeet, kuten rakennus- ja yhdyskuntajätteet.

Pohjoissavolaisen materiaalitehokkaan kiertotalouden liiketoiminta (KILIKE) -hankkeen tavoitteena oli löytää ja kehittää uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierrätysmateriaalien käytölle. Prosessoitavia materiaaleja voivat olla erilaiset teollisen toiminnan kuitu-, mineraali- ja muovipohjaiset sivuvirrat tai jo jätteeksi luokitellut edellä kuvatun kaltaiset materiaalit, kuten rakennus- ja yhdyskuntajätteet. Hankkeessa toteutuu merkittävällä tavalla vähähiilisyyden periaate.

Hankkeen tavoitteena oli luoda työskentelymalli, jossa yritysedustajat ideoivat ohjatusti saatavilla olevista kierrätysmateriaaleista uusia sovelluksia, jonka jälkeen parhaista ideoista valmistetaan koekappaleet. Ideointiprosessin tulee olla mahdollisimman vuorovaikutteinen ja projektin tavoitteena onkin toteuttaa useita peräkkäisiä ideasta demotuotteeksi -sessioita, jolloin edellisen kierroksen palaute toimii syötteenä seuraavalle kierrokselle. Koekappaleiden valmistamisen menetelmiä ovat agglomerointi, ekstruusio sekä valu.

Oman tekemisen kautta ja vuorovaikutuksessa toisten yritysten kanssa yrityksille muodostuu nykyistä selkeämpi käsitys mahdollisuuksista parantaa oman tuotannon sivuvirtojen käyttöä sekä tunnistaa uusia raaka-ainelähteitä. Yritykset saavat ideoita ja ajatuksia uusien tuotteiden tekemiseen sekä uusien tuotantomenetelmien käyttämisestä omassa toiminnassa. Yritykset saavat uusia innovointityökaluja sekä -malleja oman päivittäisen toiminnan parantamiseen.

Hanketta hallinnoi Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Osatoteuttajina toimivat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2015 - 28.2.2018. Hanke on päättynyt.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 691.722 euroa. Hanke saa 70 % EU-/valtion rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Loput 30 % ovat yritysten ja toteuttajien omaa rahoitusta. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Savon liitto.

Seuraa KILIKEn blogista mitä projektissa on meneillään tai ota suoraan yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin:

Tki-asiantuntija Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu
Varkaus
Puh. 044 785 6759
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteistyökumppaneitamme hankkeissa ovat yritykset sekä Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja alueen kehitysyhtiöt.